Vimpelin Metsästysseura

Säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

Yhdistyksen nimi: VIMPELIN METSÄSTYSSEURA RY

Kotipaikka: VIMPELI

Kunta: VIMPELI

Yhdistys on perustettu toukokuun 02 p:nä 1966 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomiSEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa järkiperäistä metsästystä,
riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa, metsästysampumaurheilua ja
kenneltoimintaa.SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa 1)Hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita 2) Suorittamalla riistanhoitotyötä
3) Valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa 
metsästystä 4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista
6) kouluttamalla jäseniään 7) järjestämällä metsästys- ja 
urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
8) edistämällä metsästyskoiratoimintaaSEURAN JÄSENET 

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, 
minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen 
hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai 
hylkäämisestä. Kunniapuheenjohtajaksi tai 
kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen 
päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt 
seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on 
elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran 
johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi 
yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa 
suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. 
Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei 
äänioikeutta seuran kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Johtokunta päättänyt lisäksi seuraavaa:
Uusien jäsenten suhteen päätettiin, että voidaan hyväksyä mikäli on:
Maanvuokraajan lapsi/sisar vaikka ei asu paikkakunnalla. 
Uusi asukas mikäli asunut paikkakunnalla vähintään vuoden. 
Maansa seuralle vuokrannut asuinpaikasta riippumatta. 
Syntyperäinen vimpeliläinen, joka on syntynyt Koskelan, Lakaniemen,
Pokelan, Pyhälahden, Kirkonklän, Rantakylän tai Viitaniemen kylissä.JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan 
metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja 
päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja 
elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran 
talvikokous vuosittain määrää. Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, 
eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja 
velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi 
metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen 
hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran 
johtokunta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet 
ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kannattavilta henkilö- tai 
yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuinen tai kertakaikkinen 
kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden 
ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa 
erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai 
sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran 
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka 1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen 2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti 3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai 4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti. Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus 
selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole
näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Erotetulla on oikeus vedota seuran 
seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. 
Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon
erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa
  tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun 
seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.
Eroava tai erotettu jäsen on 
velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat 
maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai 
irtaimesta omaisuudesta.SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi 
varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-elokuussa. 
Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on
saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran 
varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai 2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai 3) seuran viralliseen ilmoitustauluun 
kiinnitetyllä ilmoituksella.TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 2) Todetaan kokouksen laillisuus 3) Hyväksytään 
työjärjestys 4) Esitetään seuran toimintakertomus, 
tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja 
päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta    5) Päätetään vastuuvapauden 
 myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille 6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali 7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle 8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä
vaali alkaneelle toimintavuodelle 9) Vahvistetaan toiminta- ja 
riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten
10) Päätetään seuran liittymis- ja 
jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien
yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta 11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- 
ja menoarvio 12) Käsitellään mahdolliset seuran 
jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n 
mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen 
ratkaistavaksi 13) Valitaan seuran edustajat ja heidän 
varamiehensä piirikokouksiin 14) Käsitellään muut johtokunnan tai 
seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat 15) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, 
joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10§

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran 
metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

11§

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on 
pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen 
olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten 
vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus 
kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. 
Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen 
esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12§

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, 
jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran 
kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä 
valittujen tarkastajien tarkastettava.

13§

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään 
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä
koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni.
Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran 
purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa 
asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut 
vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista 
äänistä.

14§

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on 
kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös 
tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen 
talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle 
viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta

15§

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen 
taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa 
talvikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi 
valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 8 jäsentä. Johtokunnan 
jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa 
arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen 
erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan 
estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen 
tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta 
varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka 
voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai 
hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat 
kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä 
kirjallisesti heiltä vaatii.

16§

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, 
kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä 
vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai 
sihteeri kukin erikseen.

18§

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti 1) toimia seuran ylimpänä 
toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien 
mukaisesti 2) olla vastuussa seuran toiminnasta 
lakien ja asetusten mukaisesti 3) suunnitella ja kehittää seuran 
kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja 
tavoitteiden mukaisesti 4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan 
sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät 
suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia 
tehtäviä 5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta 6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista 7) vastata seuran kokousten antamista 
velvoitteista 8) pitää seuran jäsenluetteloa 9) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta 10) hoitaa seuran tiedotustoimintaa 11) hyväksyä ja erottaa jäsenet 12) valita sekä tarvittaessa erottaa 
seuran toimihenkilöt 13) päättää seuran ansiomerkkien ja 
huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista 
huomionosoituksista 14) tehdä metsästysvuokra- ja muut 
metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä 15) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.


19§

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja 
hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan 
seuran kokouksissa.

20§

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen 
jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle (= Suomen Metsästysmuseo). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus
yhdistysrekisteriviranomaisille.

21§

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty